اخبار / سازمان سنجش آموزش کشور / اطلاعیه پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

اطلاعیه پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران ذیلاً فهرست اسامی پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره رشته های مختلف تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390 را به شرح ذیل اعلام و از کلیه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره دعوت می نماید تا برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام، با پردیس مذکور تماس بگیرند. فهرست اسامی پذیرفته شدگان اصلی وذخیره رشته های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد  پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برای نیمسال دوم  سال تحصیلی 91-1390
  نتایج قبول شدگان اصلی  وذخیره کارشناسی ارشد بهمن13911390-پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ردیف نام نام خانوادگی رشته قبولی نتایج مقطع 1 اميرحسين محتشم MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 2 نازلي آقاي قزويني MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 3 محمد سلطان پور MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 4 پرستو نمازي فرد MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 5 فرهاد محيط MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 6 محسن اديب پور MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 7 شهرام احمدي MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 8 بهنام صباغي بنادكوكي MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 9 محمود قرباني MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 10 مهدي امامي MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 11 الهام اوستان MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 12 ادهم برومند MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 13 سمانه نيكوكار MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 14 ابراهيم صفايي MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 15 ميلاد ملاجان MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 16 سياوش خدادادي MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 17 پويا پرهامي علمداري MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 18 پيروز موسوي MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 19 محمود بنيادي MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 20 محمد رزاقی کاشانی MBA  استراتژیک قبول کارشناسی ارشد 21 عليرضا رجب MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 22 یاسمن عطارزاده جوزداني MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 23 محمدرضا مزجي MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 24 پارسا غفراني MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 25 حسام الدين بحريني MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 26 سارا صادقي MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 27 صدف صادقیان MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 28 عمید رضا ذولقدر MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 29 علی آزادی ناینی MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 30 معصومه رفیعی کتم جانی MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 31 سید عبد الرضا کیا MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 32 آزاده اسمعیلی فاضل MBA  استراتژیک ذخیره کارشناسی ارشد 33 مرضیه موقر نژاد MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 34 ناديا حريري مطلق MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 35 سيد علي سخايي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 36 سيد محمد حسين شاپوريان MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 37 مهديه دره گيرائي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 38 سيد حميد صفوي همامي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 39 امين حسين خدادادادي دربان MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 40 سعيد يكه دهقان MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 41 امير صالحي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 42 كتايون ناصري گلستاني MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 43 علي احمدي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 44 سهيل افراعي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 45 ناصر آفاني MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 46 هاجر كياني MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 47 سيد محمدرضا بهشتي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 48 محمدحسين خروطي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 49 حامد ابراهيمي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 50 نيلوفر نصري نصرآبادي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 51 عباس حامدتابعي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 52 مهشيد فتحي MBA بازاریابی قبول کارشناسی ارشد 53 محمد ابراهیم هزار خانی MBA بازاریابی ذخیره کارشناسی ارشد 54 علي تهامي MBA بازاریابی ذخیره کارشناسی ارشد 55 سيد محمد سعادت MBA بازاریابی ذخیره کارشناسی ارشد 56 بهنام ايزدي MBA بازاریابی ذخیره کارشناسی ارشد 57 شهرزاد شرف زاده MBA بازاریابی ذخیره کارشناسی ارشد 58 محمدرضا ميمنت MBA بازاریابی ذخیره کارشناسی ارشد

تاریخ خبر پنج شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۱