کاردانی به کارشناسی سراسری / مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT) امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)


  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.39MB
---
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
580KB
---
سوالات مهم - اندیشه اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
3.07MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامنه تستی
1391
50,000 ريال
1.97MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
576KB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.22MB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
2.37MB
---
سوالات مهم - درس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
708KB
سوالات مهم - درس مدارهای الکتریکی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
889KB
سوالات مهم - درس الکترونیک - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1020KB
سوالات مهم - درس مدار منطقی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.26MB
سوالات مهم - درس ماشین های الکتریکی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.08MB
سوالات مهم - درس ریاضی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
595KB
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)
1392
---
20,000 ريال
884KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)
1391
---
20,000 ريال
819KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)
1390
---
20,000 ريال
689KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)
1389
---
20,000 ريال
707KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)
1388
---
20,000 ريال
628KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)
1387
---
20,000 ريال
668KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)
1386
---
20,000 ريال
712KB
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی